A A A

Miejski Ośrodek Kultury prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania kultury regionalnej, narodowej i światowej, w szczególności w zakresie:

  • edukacji kulturalnej oraz przygotowania środowiska do aktywnego uczestnictwa w kulturze,
  • rozwoju czynnego uczestnictwa mieszkańców w życiu kulturalnym,
  • rozwijania zainteresowań amatorską twórczością artystyczną,
  • organizowania kulturalnej rozrywki i rekreacji,
  • rozpoznawania i rozbudzania zainteresowań kulturalnych.


Zadania określone powyżej Ośrodek realizuje przez:

1. organizowanie imprez kulturalnych, a w szczególności spektakli, koncertów, wystaw, imprez rozrywkowych,
2. gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochronę i udostępnianie dóbr kultury,
3. tworzenie warunków dla funkcjonowania amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania sztuką,
4. organizowanie działalności środowiskowej w zespołach, kołach i klubach zainteresowań,
5. prowadzenie galerii artystycznej,
6. prowadzenie studia nagrań,
7. prowadzenie kina.

Ośrodek może także prowadzić, w celu uzyskania dodatkowych środków finansowych, działalność gospodarczą nie kolidującą z działalnością podstawową określoną powyżej, w zakresie:

1. najmu lokali i pomieszczeń,
2. prowadzenia wypożyczalni sprzętu technicznego oraz innych składników majątkowych,
3. działalności wydawniczej w zakresie okolicznościowych wydawnictw nieperiodycznych,
4. realizację imprez zleconych,
5. organizowania zabaw tanecznych,
6. organizowania kursów i szkoleń,
7. działalności wydawniczej o charakterze kulturalnym,
8. organizowania i prowadzenia działalności wystawienniczej,
9. prowadzenie punktów gastronomicznych,
10. organizacji wypoczynku.


Kompetencje i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych:


1. Dział Organizacji Imprez:

a) planowanie działalności merytoryczno-programowej Ośrodka,
b) organizacja wydarzeń środowiskowych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, dostosowanych programowo do potrzeb środowiska, zainteresowań poszczególnych grup odbiorców, bieżących wydarzeń w życiu społecznym i narodowym, promujących miasto i jego środowiska twórcze,
c) prowadzenie działalności reklamowej i marketingowej Ośrodka,
d) pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania działalności Ośrodka,
e) koordynowanie działalności kół i sekcji zainteresowań działających w Ośrodku,
f) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej powyższych działań.

2. Dział Obsługi Kina:

a) sprzedaż biletów na seanse filmowe oraz wydarzenia kulturalne organizowane w Ośrodku,
b) terminowe i prawidłowe rozliczanie oraz raportowanie sprzedaży biletów,
c) prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie wydarzeń organizowanych w Ośrodku, w tym terminowe wywieszanie plakatów i informacji o repertuarze Ośrodka,
d) kontrolowanie biletów wstępu na wydarzenia organizowane w Ośrodku,
e) obsługa szatni podczas wydarzeń organizowanych w Ośrodku,
f) obsługa sprzętu i urządzeń elektronicznych w czasie realizacji seansów filmowych oraz wydarzeń kulturalnych.

3. Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego:

a) koordynacja zadań pracowników Działu Administracyjno-Technicznego,
b) sprawowanie nadzoru administracyjnego nad domami kultury wchodzącymi w skład Ośrodka,
c) prowadzenie dokumentacji technicznej budynków wchodzących w skład Ośrodka oraz nadzór nad terminowym wykonaniem przeglądów technicznych budynków i urządzeń,
d) planowanie zakresu prac remontowych i napraw bieżących oraz nadzorowanie ich realizacji,
e) realizacja zakupów techniczno-administracyjnych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
f) prowadzenie dokumentacji związanej z bhp oraz środkami ochrony osobistej,
g) prowadzenie ewidencji środków trwałych niskocennych i wyposażenia.

4. Dział Administracyjno-Techniczny:

a) dbałość o stan techniczny pomieszczeń, instalacji oraz urządzeń technicznych, utrzymywanie ich w ciągłej sprawności,
b) zaopatrywanie komórek organizacyjnych w sprzęt, wyposażenie, materiały biurowe itp.,
c) gospodarowanie środkami transportu,
d) zapewnienie ładu i porządku w budynkach i wokół nich.

5. Główna Księgowa:

a) koordynacja zadań pracowników Działu Księgowości,
b) prowadzenie rachunkowości zgodnie z ustawą o rachunkowości, ustawą o finansach publicznych oraz innymi właściwymi przepisami,
c) prawidłowe i terminowe sporządzanie oraz przesyłanie deklaracji przewidzianych w przepisach prawa podatkowego i przepisach o ubezpieczeniu społecznym,
d) opracowanie rocznych planów finansowych Ośrodka,
e) kontrola operacji gospodarczych wiążących się z wydawaniem środków pieniężnych, obrotami pieniężnymi na rachunku bankowym, kontrolą operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań,
f) bieżący nadzór i kontrola prawidłowości prowadzenia gospodarki finansowej i materiałowej w Ośrodku.

6. Dział Księgowości:

a) prowadzenie rachunkowości,
b) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z przepisami prawa i polityką rachunkowości,
c) opracowywanie projektów planów,
d) sporządzanie sprawozdań finansowych, z wydatków strukturalnych oraz operacji finansowych,
e) sprawdzanie dokumentów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
f) naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie listy płac pracowników,
g) gromadzenie obsługi finansowej imprez zleconych, odbywających się w Ośrodku,
h) nadzór nad terminową realizacją zobowiązań i egzekucją należności,
i) współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Ośrodka w zakresie przestrzegania dyscypliny finansów publicznych,
j) prowadzenie kasy głównej Ośrodka.

7. Samodzielne stanowisko ds. administracyjno-kadrowych:

a) prowadzenie spraw osobowych pracowników Ośrodka,
b) kontrola przestrzegania regulaminu pracy,
c) prowadzenie dokumentacji szkoleń i podróży służbowych pracowników.
d) prowadzenie sekretariatu Ośrodka zgodnie z instrukcją kancelaryjną i rzeczowym wykazem akt,
e) gromadzenie aktów normatywnych Ośrodka /statut, regulaminy, rozporządzenia, zarządzenia itp./ i przechowywanie ich zgodnie z przepisami,
f) nadzór nad realizacją uchwał i zarządzeń organów Gminy (Rady Miejskiej, Prezydenta Miasta),
g) zapewnienie odpowiedniego przepływu informacji,
h) monitorowanie terminów realizacji poszczególnych zadań.

TYTUŁ DOKUMENTU: Przedmiot działalności i kompetencje
UTWORZENIE: Ewa Kowalczyk-Lecibil DATA: 31-01-2013 KOMENTARZ: Utworzenie dokumentu
PUBLIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 31-01-2013KOMENTARZ: Publikacja dokumentu
MODYFIKACJA: Ewa Kowalczyk-LecibilDATA: 07-09-2016KOMENTARZ: Modyfikacja dokumentu